Kļūsti par biedru

Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas biedru ieguvumi:

 • Apvienošanās ar citiem Latvijas uzņēmumiem kopīgu mērķu īstenošanai uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un attīstīšanai, kā arī izaugsmes veicināšanai.
 • Ietekme politiskajos procesos valstī, iespēja paust viedokli vai pat veidot savu politisko karjeru.
 • Dalība ikmēneša biedru sapulcēs ar pieaicinātiem ekspertiem par uzņēmējiem aktuālām tēmām – ES finanšu piesaiste, eksporta veicināšana u.c. Apmācību piedāvājumi visa gada garumā.
 • Biedru savstarpējā sadarbošanās – iepazīšanās, prezentācijas un tīklošanas pasākumi ikmēneša biedru sapulcēs un citos asociācijas pasākumos.
 • Iespēja piedalīties asociācijas kopstendā starptautiskās izstādēs.
 • Iesaistīšanās sabiedrības izglītošanā un uzņēmējdarbības veicināšanas programmā YES, kā arī citās asociācijas īstenotajās sociālajās aktivitātēs (ES projekti u.c.).
 • Iespēja apmeklēt sekojošus asociācijas organizētus pasākumus visa gada garumā (ar ievērojami samazinātu dalības maksu).
 • Vakariņas ar ievērojamām valsts amatpersonām.
 • Uzņēmēju dienas dažādās Latvijas pilsētās.
 • Svinīgā Uzņēmēju balle gada nogalē Rīgā.
 • Mārketinga rīki biedriem:
  Paplašināta informācija par biedru asociācijas mājaslapā;
  Biedru piedāvājumu izvietošana Facebook lapā un izsūtīšana e-pastā visiem biedriem;
  Biedru iepirkumu rīkošana – biedri var rīkot savus iepirkumus, izmantojot asociācijas tīklu;
  Vērienīgas Uzņēmēju dienas visos Latvijas reģionos sadarbībā ar pašvaldībām.

PIETEIKUMA ANKETA

Jūsu vārds, uzvārds*  : 
Personas kods  : 
Uzņēmums  : 
Reģ. nr.  : 
Bankas konts.  : 
Darbības sfēra  : 
Darbinieku skaits  : 
Juridiskā adrese  : 
Jūsu e-pasts*  : 
Tālrunis  : 
Mobilais tālrunis  : 

Nosūtot šo pieteikumu, Jūs piekrītat, ka turpmāk visa informācija, kas saistīta ar Asociācijas darbību un mērķu sasniegšanu tiks sūtīta uz norādīto kontaktinformāciju, tajā skaitā, norādītā kontaktinformācija ir (būs) pieejama citiem Asociācijas biedriem, biedru kandidātiem. Tāpat Jūs piekrītat un esat informēts, ka uz norādīto kontaktinformāciju tiks izsūtītā informācija arī par Biedru kopsapulcēm un citām organizatoriskām sapulcēm, kas uzskatāma par saņemtu nākamajā darba dienā pēc izsūtīšanas. Biedra, biedra kandidāta pienākums ir nodrošināt aktīvu e-pastu un kontaktinformācijas izmaiņas gadījumā, nekavējoties ziņot par to rakstveidā Asociācijai.
Biedrību un nodibinājums likums nosaka: Ikviena biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

Lūdzu uzņemt Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas sastāvā, piešķirot „BIEDRA” statusu. Ar biedra pienākumiem un tiesībām esmu iepazinies un apņemos līdzdarboties Asociācijas izvirzīto mērķu sasniegšanā.

BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Asociācijas biedru tiesības:

 • piedalīties Asociācijas pārvaldē;
 • piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

Asociācijas biedru pienākumi:

 • ievērot Asociācijas statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācija mērķa un uzdevumu realizēšanu.

BIEDRA NAUDA

Uz šo brīdi LMVUA valde ir noteikusi, ka Biedra iestāšanās maksa  ir 100 €.
Gada maksa ir diferencēta, pēc principa:

 • ja uzņēmumā ir 1 darbinieks , tad gada biedra nauda ir 60 €.
 • ja uzņēmumā ir līdz 5 darbiniekiem, tad gada biedra nauda ir 90€.
 • ja uzņēmumā ir 6 un vairāk darbinieki, tad gada biedra nauda ir 150 €.
 • citu nozaru asociācijām un biedrībām biedra gada maksa ir 150 €.

Biedram ir tiesības brīvprātīgi ziedot līdzekļus Asociācijas darbības nodrošināšanai, tos iemaksājot Asociācijas norēķinu kontā.
Biedrs tiek izslēgts no Asociācijas, ja tas ar savām darbībām apdraud citus Asociācijas biedrus un valde par to ir rakstiski paziņojusi biedram.
Biedram ir tiesības attiekties no statusa „BIEDRS” un izstāties no Asociācijas sastāva par to rakstiski paziņojot valdei.